​​

Bemutatkozás

Click here for the english version

Nagykovácsi gyönyörű környezete és a főváros közelsége miatt a 80-as évek végétől erőteljes bevándorlás indult meg a községbe. A folyamatosan gyarapodó népesség igénye természetesen kulturális téren is jelentkezett. Egyre több szülő kereste meg az itt lakó művészeket, vállalják el gyermekeik zenei oktatását. Ezért vetődött fel a gondolat: miért ne lehetne szervezett formában megoldani a zeneoktatást?

Így 1995-ben megalakult a Nagykovácsi Zenei Alapítvány, mely elsődleges céljaként a Nagykovácsi Zeneiskola fenntartását jelölte meg.

Az alapításban elsősorban helybeli művészek vettek részt. Az ő kapcsolatuknak köszönhetően kiváló, neves tanárokból álló tantestületet sikerült összekovácsolni. A növekvő tanulói létszám, és a szülők részéről felmerülő igények az iskola további bővítésére, és a társművészek oktatására ösztönözték iskolánk vezetését.

Így jött létre 2001. október 1-től a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola a képző- és iparművészeti tanszakkal, valamint a 2003/2004-es tanévtől a dráma és tánc tagozattal kiegészülve.

Szeretnénk a megkezdett úton tovább haladni: a hozzánk belépőknek szépet, jót, értéket nyújtani. a nálunk tanuló fiatalokból művészeteket értő és igénylő, egymásra odafigyelő, gondolkodó és teremtő embereket nevelni, ahogyan az a Pedagógiai Programunkban is megfogalmazódik.

Az iskola hamar kialakult jó hírének köszönhetően a növendékek létszáma évről évre emelkedett. Míg az induláskor 50 gyermek járt hozzánk, most több mint 200 tanul nálunk.

A Nagykovácsi Művészeti Iskola és a Nagykovácsi Zenei Alapítvány kezdetektől fogva feladatának tekintette a közösségek kulturális életének fellendítését, hangversenyek, kiállítások, zenei táborok szervezését, alkotó közösségek, együttesek létrehozását. Mindehhez lehetőséget biztosított az a tény is, hogy a tanárok nagy része előadóművészként, illetve kiállító művészként is tevékenykedik. Azt, hogy a feladatoknak valóban sikerült megfelelni, bizonyítja az Önkormányzat által 1999-ben adományozott Nagykovácsiért kitüntetés is.
Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a falu hivatalos és civil szervezeteivel. 2005. márciusában megszületett az együttműködési megállapodás az Önkormányzat és iskolánk fenntartója, a Nagykovácsi Zenei Alapítvány között. Ez a megállapodás az eddigieknél nagyobb anyagi erkölcsi biztonságot ad számunkra, de a civil szervezetek, cégek, magánszemélyek és természetesen a szülők támogatása is jelentős segítséget nyújt az iskola működésében, például hangszervásárlásnál.

Művészeti iskolánk aktív részese a falu mindennapjainak és ünnepeinek. Falunkban sajnos nem működik semmilyen ifjúsági klub, mely a fiataloknak értelmes elfoglaltságot, szórakozást nyújthatna. Azok a gyermekek, akik a művészeti foglalkozásokon részt vesznek, hasznos tevékenységre, örömteli időtöltésre találnak a kortársaikkal való együtt zenélésben, az együttes alkotó munkában. A közös fellépések, utazások, kiállítások rendezése erősítik az egymáshoz és a faluhoz tartozás érzését.

A művészetoktatás intenzíven fejleszt számos képességet, így az itt tanultak hatékonyan segítik az iskolai munkát. A művészeti oktatás nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak elsajátítása során a tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti gyakorlások, művek, koreográfiák megtanulásának eredményeképpen fejlődik a memória, edződik a bevésési készség. A kiművelt növendék mozgáskultúrája hatványozottan gazdagodik, míg a tempó és dinamika betartása, a tánclépések megtanulása a figyelem, a koncentráció, és az önfegyelem állandó jelenlétét feltételezi. Az önfeledt kamarazenélés, a csoportos produkcióra való felkészülés pedig az egymásra figyelés, a közös felelősség tudatos vállalását segíti.