Nagykovácsiban 1993-ban, először néptánc szakkör keretében indult el a néptánc tanítás, Rézpatkó Táncegyüttes néven. 2003-ban a gyermekcsoportok csatlakoztak a művészeti iskolához, hogy az együttes számára intézményi keretek között legyen biztosított az utánpótlás és a lehető legtöbb gyermek számára teremtsenek lehetőséget a magyar néptánc tanulására.
A kezdetekkor 25 fővel indult tanszak mára a művészeti iskola második legnagyobb tanszakává fejlődött, köszönhetően a lelkes pedagógus gárdának. 2007 óta Huszárné Czene Zsuzsanna tanszakvezető mellett Kiss Marton Zsolt segíti a fiú táncosok tudásának gyarapítását és a stílusos tánc tudás elsajátítását. Erdei Gabriella 2013 óta foglalkozik a legkisebbekkel. Fontos kiemelni, hogy mindhárman a mai napig gyakorló táncosként is tevékenykednek, ezért a növendékek számára a szűkebben vett tananyagon kívül a színpadi tánccal kapcsolatos ismereteiket is át tudják adni. A néptánc tagozat mindennapjaira a műhelymunka mellett rendszeres és színvonalas fellépések jellemzők, melyek közül kiemelkedik az év végén megrendezésre kerülő Gála, amely az évzáró vizsga is egyben.

A néptánc tanszak legfontosabb célkitűzése, hogy nemzeti tudaton alapuló tartalmas időtöltést tudjon mutatni a mai fiatalok számára. A képzési anyag a teljes Kárpát-medence táncos hagyományait felöleli. A tanulók megismerkednek a dunai, tiszai és erdélyi táncdialektusokkal, megtanulják többek között az ugrós, kanásztánc, seprűtánc, legényes, forgós-forgatós páros táncok, a verbunk és a csárdás figuráit. A néptánc elemei mellett a növendékek népdalokkal, táncszókkal, táncrenddel és a táncos szokásokkal is megismerkedhetnek. A táncórák során számos készségre is szert tehetnek a gyerekek: tartás, kitartás, önfegyelem, viselkedéskultúra, magabiztosság, önkifejezés terén jelentős fejlődést érhetnek el – hogy csak a legfontosabbakat említsük a nyilvánvaló ritmuskészség és tánckészség elsajátítása mellett.
A képzés struktúrája:
A néphagyományban a gyermekek – mint egy-egy falu közösségének tagjai – a felnőttek táncát figyelve, próbálkozva, gyermektánc-játékok segítségével, sok év alatt észrevétlenül sajátították el a helyi tánchagyományokat. Ma már sajnos egyre kevesebb faluban találunk a Kárpát-medencében élő tánchagyományt, így ha nem szeretnénk veszni hagyni a különlegesen gazdag magyar néphagyományokat, akkor ezeket vissza kell tanítanunk a gyermekeknek. A művészeti iskola keretei között a néptánc tanulás ideje 12 év. Ennek a hosszú időszaknak az első két évében a gyerekek az úgynevezett előképző osztályokba járnak. Az előképző évek elsődleges feladata a különböző részképességek, mint pl. ritmuskészség, együttműködés, szabálytartás, színpadi viselkedés, stb. fejlesztése és azonos szintre hozása. A gyerekek zömmel 6-7 évesen, azaz az általános iskola 1. osztályában kezdik meg a néptánc előképző elvégzését (ez azonban nem kötelező) és 3. osztályos korukra lesznek a művészeti iskolában első osztályosok. Ekkor kezdik meg alapfokú tanulmányaikat, amelynek keretében már heti 4 órában, mélyebben ismerkednek meg a magyar néptáncokkal és néphagyományokkal. Ettől fogva heti egy órában kötelező órák keretében elméleti képzés is járul a gyakorlathoz. A népi éneklés órákon a stílusos és tiszta éneklés elsajátítása a cél. Folklórismeret órákon a fiatalok megismerkedhetnek az év jeles napjaihoz, a munkavégző ünnepekhez, az emberélet fordulóihoz kapcsolódó népszokásokkal, táji, történeti csoportokkal. A tánctörténet órákon pedig áttekintést kapnak a táncok változásairól az ősi mozdulatoktól a XX. század táncstílusaiig. Az alapfok végén, a hatodik osztály elvégzését követően a tanulók úgynevezett alapvizsgát tesznek, melynek sikeres letétele a továbbtanulás feltétele. A vizsga két részből áll, gyakorlati ( tánc) és elméleti ( folklórismeret) részből. A két vizsga összesített eredménye adja az alapvizsga osztályzatot. A növendékek a 10. év végén záróvizsgát is tehetnek, de ez nem kötelező. A képzés struktúráját az alábbi táblázat foglalja össze:

A tanulmányi idő szakaszai Óraszámok (heti) Vizsga
Előképző

(2 év)

2 – csoportos óra egy alkalommal megtartva (90 perc) év végén
Alapfok

(6 év)

1-2. évfolyamig: 3 néptánc és 1 kötelező csoportos népzenei alapismeretek

3-6. évfolyamon: 3 néptánc és 1 kötelező csoportos folklórismeret

  • év végén

alapvizsga ( a továbbtanuláshoz kötelező):  a 6. év végén gyakorlati (tánc) és elméleti ( folklórismeret)

Továbbképző

(4 év)

3 néptánc és 1 kötelező csoportos tánctörténet év végén

A képzés struktúrája